29. juunil 2020. a sõlmisid ASi Coal Terminal (pankrotis) (edaspidi „Coal Terminal“) pankrotihaldurid, Coal Terminali aktsionär osaühing Charboun Invest ja AS Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) kompromissi, mille tulemusel kujundatakse ümber Coal Terminali kõikide võlausaldajate nõuded, pooled lõpetavad kõik pooleli olevad kohtuvaidlused ja loobuvad vastastikku mistahes nõuetest ning Coal Terminal likvideeritakse. Tallinna Sadam tasub pankrotivarasse kompromissi raames 2,7 mln eurot, mis on Tallinna Sadamale laekunud viimase valdusesse üle antud Coal Terminali varade müügi korraldamisest ja müügist. Kompromiss ei ole veel jõustunud ja selle kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul kompromissotsuse kohtule esitamise päevast arvates, tehes selle kohta määruse, mis jõustub peale vaidlustustähtaja möödumist.

Tallinna Sadama pikaaegse äripartneri Coal Terminali pankrot kuulutati välja 2. mail 2017. a. Kuna pankrotihaldurid loobusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi. Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapärast turgu ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad.

21. juunil 2019. a võttis Harju Maakohus menetlusse 20. mail 2019. a Coal Terminali ja tema pankrotihaldurite poolt esitatud hagi Tallinna Sadama vastu Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehitiste ja seadmete turuhinna ja viiviste hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega. Hagis esitatud nõude suurus on 22,4 mln eurot, millele lisanduvad viivised. Tallinna Sadam on esitanud Coal Terminalile lepingute lõpetamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 mln eurot. Kompromissi tulemusena lõppeksid eelpool nimetatud ja kõik muud poolte vahelised kohtuvaidlused.

Tallinna Sadama juhatus ei ole võimaliku nõude katteks eraldist moodustanud (v.a. Coal Terminali varade müügist laekunud summa ulatuses), kuna pankrotimenetluse lõplik rahaline mõju Tallinna Sadamale sõltus mitme paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mida ei olnud võimalik usaldusväärselt hinnata, samuti ei olnud kindel ka nimetatud nõuete ja kohustiste realiseerumise aeg. Kuna kompromissi summa vastab Coal Terminali varade müügi korraldamisest ja varade müügist laekunud summale, ei oma kompromissi sõlmimine olulist mõju kontserni finantsnäitajatele.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Allikas: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=946736&messageId=1192787